Log ind   |  
Vandværkets adresser Minimer

Kontakt Vandværket

Tekniske spørgsmål
vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Gilbak Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Rambøll Danmark A/S Minimer
Flauenskjold Vandværk Orienterer Minimer

Bestyrelsen for Flauenskjold Vandværk

har afholdt bestyrelsesmøde den 6. december 2016
afholdt møde med brøndborer Jørgen Sørensen den 14. december og
bestyrelsesmøde den 31. januar 2017.

Se referaterne her.

Projekt Nyt vandværk.

Planlægningen af opførelsen af nyt vandværk skrider planmæssigt frem.
Som udgangspunkt er brøndborer Jørgen Sørensen, Frederikshavn valgt som hovedentreprenør for hele projektet. Han arbejder på planlægning af såvel bygning som de tekniske installationer.
Samtidig arbejder bestyrelsen på mulige finansieringsalternativer Herefter indgås de endelige aftaler.
Det endelige mål er at have et færdigt og kørende nyt vandværk klar inden generalforsamlingen i december måned dette år.

Kloakering i Flauenskjold by.

Som måske bekendt foregår der fra medio marts 2016 og ca. halvandet år frem kloakering i Flauenskjold. Det drejer sig om området øst for Aalborgvej. 

Flauenskjold Vandværk vil i samarbejde med primært Brønderslev Forsyning og dennes entreprenør Sejlstrup Entreprenørforretning udskifte og renovere vandforsyningsnettet, hvor det er nødvendigt. Det er primært gamle jernrør, der vil blive udskiftet med nye pvc-rør. Der kan også forkomme jernrør på stikledning fra hovedledning og til stophane/målerbrønd. Disse vil også blive skiftet, hvorimod rør efter stophane/målerbrønd tilhører ejendommens ejer og vil ikke blive renoveret med mindre ejer selv foranlediger dette.

Hele processen omkring kloakeringen er et større projekt og det kan derfor ikke udelukkes, at der vil ske kortvarige afbrydelser af vandforsyningen og eventuelt også 'brunt vand' til følge. 'Brunt vand' kan efterfølgende gøres klart ved at lade vandet løbe et stykke tid. Det er primært, hvor der kloakeres, at generne vil forekomme.

Vi beklager de eventuelle gener, som arbejdet vil påføre jer som forbrugere og håber på jeres forståelse. Til gengæld får vi forhåbentlig et vedligeholdelsesfrit vandforsyningsnet mange år frem i tiden.

Flauenskjold Vandværks formål og historie i hovedtræk Minimer

Flauenskjold Vandværks formål
Flauenskjold Vandværks formål er at levere vand til selskabets medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål

Flauenskjold Vandværks historie i hovedtræk.
Flauenskjold Vandværk er oprindelig stiftet 29. november 1932. I 1934 kort før jul blev første vand leveret til de 34 andelshavere. Vandet blev pumpet op fra bakkerne i Vesterskov. Bestyrelsen havde i første omgang udset sig et område ved Skovmøllebækken for en boring. Godsejer Scavenius, Voergård havde dog, af hensyn til vandstanden i voldgravene ved Voergård, modsat sig dette. Vandværkets bestyrelse ønskede ikke at gå i en retssag om retten til at pumpe vand og derfor blev boringen foretaget ved Vesterskov.

Den første bestyrelse bestod af:
kroejer Peter Lodberg (formand)
dyrlæge Johan Oien
cementstøber Jens Peter Jensen
slagtermester Søren Christensen
post Jørgen Johansen (kasserer)

Vandværkets leveringsområde er siden udbygget med resten af Flauenskjold by, landområderne og Dorf by.

Det nuværende vandværk på Bittebyvej 2 er bygget i 1974. Der pumpes vand fra 8 boringer på grunden og der leveres til 599 forbrugere. Der pumpes årligt ca. 120.000 m3 vand. Forbruget er dog faldende. Der pumpedes således ca. 170.000 m3 vand i 1993.

Vedtægterne blev ændret radikalt i den 5. april 1990, således at der fra da af afregnes efter forbrug mod tidligere efter antal vandhaner.

 

Copyright Rambøll Danmark A/S