Log ind   |  
Vandværkets adresser Minimer

Kontakt Vandværket

Tekniske spørgsmål
vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Gilbak Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Rambøll Danmark A/S Minimer
Flauenskjold Vandværk Orienterer Minimer

Bestyrelsen for Flauenskjold Vandværk

har afholdt bestyrelsesmøde den 2 november 2017.

Se referaterne her.

Generalforsamling

Torsdag den 14. december 2017 kl. 19.30
På Jyske Å’s Kulturhus og Vandrehjem, Flauenskjold

Dagsorden: 

1.     Valg af dirigent 

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
v/formand Jens Jørgen Lex 

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen

 4.    Budget for det kommende år fremlægges til orientering

 5.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a.      Valg til bestyrelse efter tur afgår: Jørgen Mikkelsen og Jens Jørgen Lex
b.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter på valg: Kim Nielsen og Jens Jensen

 6.    Valg af revisor og revisorsuppleant
Nordland Revision, Østervrå statsautoriseret revisor benyttes som revisor
a.       Valg af 1 kritisk revisor efter tur afgår: Jens Abildgård
b.      Valg af 1 kritisk revisorsuppleant på valg: Kirsten Christensen

8.      Behandling af indkomne forslag
 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest  8 dage inden denne.

9.      Eventuelt
 
Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamlingen kan ses her

Projekt Nyt vandværk.

Flauenskjold Vandværk har indledt opførelsen af et nyt vandværk

Samme dag som byggetilladelsen til opførelsen af et nyt vandværk forelå, gik Flauenskjold Vandværks bestyrelse i aktion og arrangerede et lille arrangement, hvor første spadestik til den nye bygning blev taget.

På generalforsamlingen i december 2016 fremlagde bestyrelsen tankerne om et nyt vandværk. Mekanikken og bygningen i det gamle vandværk er efterhånden af ældre dato – det ældste omkring 60 år. Et konsulentfirma blev sat på opgaven, i første omgang med henblik på renovering af maskineriet. Det blev dog hurtigt klart, at omkostningerne til et komplet nyt vandværk ikke ville blive meget større, så den løsning blev valgt i stedet.

Projektering, finansiering og tilladelser er nu på plads og første spadestik blev taget den 22. maj 2017.

Det nye vandværk placeres ved siden af det gamle vandværk, som senere fjernes.

Hele projekt nyt vandværk styres af brøndborer Jørgen Sørensen fra firmaet K. Sørensen og søn, Frederikshavn. Opførelsen af rentvandstanke og bygning er lagt i hænderne på JE Byg, tømrer og snedker, Flauenskjold.

Status pr. 15. december 2017.
Det nye vandværk kører i øjeblikket i en test face. Der pumpes vand ind i rensefiltrene og der opbygges en bakterieflora. Hvornår driften er optimal og vand fra det nye vandværk, kan pumpes ud til forbrugerne, vides endnu ikke.

               

Forløbet i Projekt Nyt Vandværk kan følges her.

Flauenskjold Vandværks formål og historie i hovedtræk Minimer

Flauenskjold Vandværks formål
Flauenskjold Vandværks formål er at levere vand til selskabets medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål

Flauenskjold Vandværks historie i hovedtræk.
Flauenskjold Vandværk er oprindelig stiftet 29. november 1932. I 1934 kort før jul blev første vand leveret til de 34 andelshavere. Vandet blev pumpet op fra bakkerne i Vesterskov. Bestyrelsen havde i første omgang udset sig et område ved Skovmøllebækken for en boring. Godsejer Scavenius, Voergård havde dog, af hensyn til vandstanden i voldgravene ved Voergård, modsat sig dette. Vandværkets bestyrelse ønskede ikke at gå i en retssag om retten til at pumpe vand og derfor blev boringen foretaget ved Vesterskov.

Den første bestyrelse bestod af:
kroejer Peter Lodberg (formand)
dyrlæge Johan Oien
cementstøber Jens Peter Jensen
slagtermester Søren Christensen
post Jørgen Johansen (kasserer)

Vandværkets leveringsområde er siden udbygget med resten af Flauenskjold by, landområderne og Dorf by.

Det nuværende vandværk på Bittebyvej 2 er bygget i 1974. Der pumpes vand fra 8 boringer på grunden og der leveres til 599 forbrugere. Der pumpes årligt ca. 120.000 m3 vand. Forbruget er dog faldende. Der pumpedes således ca. 170.000 m3 vand i 1993.

Vedtægterne blev ændret radikalt i den 5. april 1990, således at der fra da af afregnes efter forbrug mod tidligere efter antal vandhaner.

 

Copyright Rambøll Danmark A/S